Pirkimo – pardavimo sąlygos

 1. Bendrosios sąlygos

1.1.  Šios sąlygos taikomos parduodant ir pristatant prekes iš UAB  „Printela”  PVM kodas LT599380811         (toliau – „Printela“) perkančiajam subjektui (Klientui), jei  „Printela”  ir Klientas raštu nesusitarė kitaip, nepaisant jokių priešingų ar skirtingų nuostatų Kliento užsakyme, patvirtinime ar kituose Kliento pateiktuose dokumentuose. „Printela”   pasilieka teisę keisti taisykles ir sąlygas, o naujausias taisykles ir sąlygas galima rasti adresu www. printela.lt.

 1. Kaina

2.1.  Visos kainos nurodytos EUR, nebent užsakymo patvirtinime ir sąskaitoje faktūroje, kuri siunčiama elektroniniu būdu į Kliento el. pašto adresą, atitinkamai užsakymams ir pristatymui, nurodyta kitaip.

 1. Mokėjimas

3.1.  Klientas turi sumokėti visa sumą per 14 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos, nebent sąskaitoje faktūroje nurodyta kitaip. Jei mokėjimas nebus gautas per minėtą laikotarpį, kliento užsakymas bus atšauktas.

3.2.  Pirkdamas „Printela”  produktus ir paslaugas internetu, klientas turi galimybę atsiskaityti kortele („Visa“, „Mastercard“, „Maestro“, „American Express“).

3.3.  „Printela”  turi teisę reikalauti išankstinio apmokėjimo už prekes ir susijusias paslaugas, jei mano, kad tai būtina.

 1. Vėluojantis mokėjimas

4.1.  Pavėluoto mokėjimo atveju už kiekvieną pradėtą mėnesį skaičiuojami 2 proc. delspinigiai. Delspinigių įskaitymas nereiškia, kad atidedamas mokėjimo terminas.

4.2. Pavėluoto mokėjimo atveju „Printela”  pasilieka teisę nutraukti prekių ir (arba) su jomis susijusių paslaugų, kurios dar nepristatytos Klientui, pirkimo-pardavimo sutartį. Ši teisė pasiliekama kartu su kitais pažeidimo įgaliojimais.

 1. Pasiūlymai ir užsakymai

5.1. „Printela”   pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymo datos, jei pasiūlyme nenurodyta kitaip.

5.2. „Printela”  – užsakymo patvirtinimas yra privalomas, jei Klientas per 2 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos raštu nenurodo kitaip.

 1. Nuosavybės teisės, autorių teisės ir kt.

6.1.  Eskizai, maketai, brėžiniai, tekstiniai pasiūlymai, šablonai, bandomieji atspaudai ir panašiai, nepriklausomai nuo to, kokia technika jie pagaminti, ir nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jie saugomi, priklauso „Printela”  ir be „Printela”  sutikimo negali būti perduodami trečiosioms šalims.

6.2.  Tai, ką „Printela”  pateikė arba leido naudoti pristatymui, nesvarbu, ar tai būtų perdirbti, ar tarpiniai produktai, pavyzdžiui, dauginimo ir spausdinimo laikmenos, nepriklausomai nuo jų gamybos būdo ir nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jie saugomi, įrankiai, pavyzdžiui, pjovimo įrankiai, reljefinės klišės ar spausdinimo formos, yra „Printela”  nuosavybė ir negalima reikalauti, kad atlikus darbus jie būtų perduoti Klientui. Ši nuostata taikoma nepriklausomai nuo to, ar už minėtus pateiktus produktus išrašoma sąskaita faktūra.

 1. Pristatymas

7.1.  Pristatymas vyksta sutartu laiku. Jei dėl pristatymo laiko nesusitarta, pristatymas įvyksta tada, kai tiekėjo darbas yra baigtas.

 1. Vėlavimas

8.1. Jei vėluojama, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį tik tuo atveju, jei sutarties sudarymo metu jis paaiškino, kad svarbu, jog pristatymas būtų atliktas konkrečiu laiku. Kitais atvejais vėlavimo nėra, išskyrus atvejus, kai pristatymas įvykdomas praėjus daugiau kaip septynioms (7) darbo dienoms po to, kai Klientas pateikia prašymą apie tai rašytiniu pranešimu „Printela”. Klientas neturi jokių kitų teisių, susijusių su pristatymo vėlavimu.

8.2.  Jei „Printela”  numato, kad prekių ar susijusių paslaugų pristatymas vėluos, „Printela” privalo apie tai informuoti Klientą ir kartu nurodyti vėlavimo priežastį bei naują numatomą pristatymo laiką.

8.3.  Jei laiku pristatyti prekes trukdo Kliento pristatymo vietos sąlygos, „Printela”  pasilieka teisę reikalauti pratęsti terminą ir kompensuoti išlaidas.

 1. Atsitiktinio sugadinimo rizika

9.1.  Klientas prisiima riziką pristatant prekes. Tai taikoma nepriklausomai nuo to, ar „Printela”  visiškai ar iš dalies įsipareigojo apmokėti siuntimo išlaidas ir pan.

9.2.  Prekių saugojimas  įmonėje „Printela” Klientui pageidaujant, yra Kliento rizika.

9.3.  „Printela”  privalo Kliento pageidavimu ir jo sąskaita apdrausti prekes pageidaujamu transporto draudimu.

 1. Defektai

10.1.  Užsakovas atsako už pristatymo klaidas, dėl kurių jis nepateikė raštiškų pretenzijų, susijusių su korektūra, tikrinimu ar spaudos bandymu.

10.2.  Nedideli nukrypimai nuo patvirtinto testo ar sutartos specifikacijos nesuteikia Užsakovui teisės sumažinti kainą arba atsisakyti gauto užsakymo.

10.3.  „Printela”  turi teisę pristatyti iki 10 % skirtingus nuo užsakytų lipnių etikečių kiekius (per dizainą, per rūšį) ir iki 10 % arba 500 vnt. lanksčių pakuočių (per dizainą, per rūšį), priklausomai nuo to, kuris kiekis yra didesnis. Faktiškai pristatytas kiekis apmokestinamas pagal sutartą vieneto kainą.

10.4.  Kai gaminys, dizaino failai, spausdinimo bandymas ar rezultatų testas pristatomas užsakovui, jis privalo nedelsdamas jį apžiūrėti. Apie šio tyrimo metu aptiktas klaidas būtina nedelsiant raštu pranešti „Printela”. Už klaidas, kurias Klientas aptiko arba turėjo aptikti tyrimo metu, negali būti atsakingas dėl vėlesnių skundų.

10.5.  Jei defektą galima ištaisyti be ypatingų nepatogumų Klientui, jis turi toleruoti, kad „Printela” jį pašalins per protingą laiką.

10.6.  Klientas yra atsakingas už tai, kad prekes būtų galima naudoti pagal konkrečią paskirtį. Klientas prisiima atsakomybę už bet kokį nukrypstantį naudojimą.

10.7.  Bendrovė „Printela”  neatsako už prekių gedimus, atsiradusius dėl Kliento netinkamo laikymo ar naudojimo.

10.8.  Prekių grąžinimas „Printela” sutarties nutraukimo ar pakartotinio pristatymo atveju atliekamas Kliento sąskaita.

 1. Atsakomybė

11.1.  Vėlavimo ir pristatytų prekių defektų atveju „Printela”  neprisiima jokios atsakomybės, kai vėlavimas ar defektai atsiranda dėl bet kokių aplinkybių, kurių  „Printela”  nekontroliuoja, pavyzdžiui, gaisras, vandens padaryta žala, stichinės nelaimės, karas, mobilizacija ar nenumatyti panašaus masto kariniai šaukimai, rekvizicija, konfiskacija, riaušės, neramumai, valiutos apribojimai, transporto priemonių trūkumas, bendras prekių trūkumas, energijos tiekimo apribojimai, eksporto ir importo draudimas ir kitos nenugalimos jėgos aplinkybės.

11.2.  Vėlavimo atveju arba esant pristatytų prekių trūkumams, „Printela”  neatsako už veiklos nuostolius, negautą pelną ar kitus netiesioginius nuostolius, įskaitant nuostolius dėl kliento teisinių santykių su trečiaisiais asmenimis, žr. 11.3 punktą.

11.3.  „Printela”   neatsako už tai, kad Klientas neturi juridinių teisių atgaminti ar skelbti tekstus, brėžinius, modelius, iliustracijas, prekių ženklus, kitas verslo charakteristikas ir kitas prekes, įskaitant dizainą ar kitas, kurios gali būti trečiųjų šalių teisių objektas. Jei „Printela”  yra atsakinga prieš trečiąsias šalis dėl to, kad Klientas neturi teisinių teisių naudotis trečiųjų šalių teisėmis, Klientas atlygina „Printela”  už tokią atsakomybę.

11.4. „Printela”   neatsako už turto, pavyzdžiui, originalių medžiagų ir kt. daiktų, kurie nepriklauso „Printela”  bet kuriuos Klientas paliko jai saugoti, įskaitant „Printela”  atliktų darbų saugojimą, praradimą ar sugadinimą. Klientas privalo pats apdrausti daiktą nuo sugadinimo. Jei medžiagą reikia grąžinti, apie tai turi būti aiškiai nurodyta raštu, pristatant medžiagą – tam ji turi būti pristatyta su antspauduota grąžinimo pakuote.

 1. Atsakomybė už prekių sugadinimą (atsakomybė už gaminį)

12.1. „Printela”  atsako už žalą asmeniui ir turtui tik tuo atveju, jei įrodoma, kad žala atsirado dėl „Printela”  ar kitų asmenų padarytų klaidų ar aplaidumo, už kurį ji yra atsakinga.

12.2.  Jokiu atveju „Printela”  neatsako už veiklos nuostolius, prarastą laiką, negautą pelną ir panašius netiesioginius nuostolius, įskaitant produkcijos, pardavimų, pelno, laiko ar geros reputacijos praradimą, ar kitus finansinius netiesioginius nuostolius, išskyrus atvejus, kai tai padaryta tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo. Taigi „Printela”  neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl nelaimingo atsitikimo, atsitiktinio sugadinimo ar „Printela”  ar jos darbuotojų ar subrangovų aplaidumo, kuris negali būti apibūdinamas kaip šiurkštus.

12.3.  Klientas atlygina „Printela”  žalą tiek, kiek „Printela”  yra atsakinga tretiesiems asmenims už tokią žalą ir nuostolius, už kuriuos „Printela”  nėra atsakinga Klientui pagal šias taisykles ir sąlygas.

 1. Kita

13.1. „Printela” turi teisę pavesti atlikti visus ar dalį darbų subrangovams Lietuvoje ir už jos ribų.

 1. Rinkodara

14.1.  „Printela”  turi teisę naudoti Užsakovo prekės ženklą, logotipą arba Užsakovui pristatytą produktą savo interneto svetainėje ir kitoje rinkodaros medžiagoje. Tačiau jie gali būti naudojami tik kaip nuoroda ir niekada negali būti perduoti „Printela”   kaip jos pačios verslo charakteristikos.

 1. Taikytina teisė ir jurisdikcija

15.1. Šalių teisiniams santykiams taikoma Lietuvos teisė. Bet koks tarp šalių kilęs ginčas gali būti nagrinėjamas tik Lietuvos Respublikos teismuose. Tačiau „Printela”  visada turi teisę pareikšti ieškinį Klientui teisme, kuris yra kompetentingas pagal Kliento buveinės vietą.